Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.mrbeemobile.lt

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą ir kitus savo noru pateiktus duomenis www.mrbeemobile.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys yra tvarkomi prekių ir paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.mrbeemobile.lt ir Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Prikėjas pateikia prašymą panaikinti paskyrą www.mrbeemobile.lt . Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.2.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

2.2.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

2.2.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

2.3. Pirkėjas turi šias teises:

2.3.1. žinoti ir susipažinti su savo Asmens duomenų tvarkymo būdu , kurio visi nuostatai pateikti laisvai prieinamai www.mrbeemobile.lt Privatumo politikoje (Asmens Duomenų apsauga);

2.3.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami, buvo teikti per paskutinius vienerius metus;

2.3.3. reikalauti pataisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

2.3.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.mrbeemobile.lt

2.4. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

2.5. Remiantis Taisyklių nuostatais, Pardavėjui, Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

2.6. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.mrbeemobile.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio svetainės www.mrbeemobile.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės www.mrbeemobile.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma ši informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

2.7. Prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu info.mrbeemobile@gmail.com Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 3 d.d pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.mrbeemobile.lt suformavo prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir, susipažįno su Taisyklėmis bei pažymi varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.mrbeemobile.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“ paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra saugoma www.mrbeemobile.lt duomenų bazėje.

3. Prikėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę į nemokamą prekės taisymą Garantinėje pažymoje nurodytą laikotarpį.

Šia Prekių Pirkimo – Pardavimo sutartimi Pirkėjas sutinka, kad prekė, sugedusi garantiniu laikotarpiu, būtų nemokamai taisoma pardavėjo , o jei būtų nepataisoma, keičiama analogiška preke.

Garantinio aptarnavimo trukmės laikas trunka tiek, kiek nurodyta Pardavėjo. Tam tikrais atvejais garantinei priežiūrai prekė gali būti siunčiama į užsienį.

Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys būtų teisingi.

Apmokėjimą už prekes rekomenduojame atlikti tik sulaukus užsakymo patvirtinimo ir vadybininko informacijos dėl prekių gavimo termino!

Pirkėjas naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4. Mūsų teisės ir pareigos

Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės www.mrbeemobile.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve www.mrbeemobile.lt ar panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba visai nutraukti e-parduotuvės www.mrbeemobile.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Pardavėjas įsipareigoja Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

Pardavėjas susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, Pikėjui atsisakius priimti prekę, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

5. Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siunta pristatytų prekių būklę (išorę, komplektiškumą, kiekį).

Pirkėjas pastebėjęs siuntos pažeidimą, turite teisę nepriimti siuntos, matomus pažeidimus pažymint siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašant laisvos formos siuntos pažeidimo – neatitikimų aktą, apie tai kuo skubiau informuojant Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų bei priėmus prekę ir pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai, o Pirkėjas pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturi.

6. Prekių grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas,Pardavėjas turi teisę nepriimti daikto grąžinimui.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta.

Kai grąžinama nekokybiška prekė (po to, kai pirkėjas per 3 d.d. nuo pirkimo datos informuoja apie tai pardavėją raštiškai ir po to, kai raštiškas išvadas apie prekės kokybę pateikia įgaliotas serviso atstovas), Pirkėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

7. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikė tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve www.mrbeemobile.lt

Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

ŠIOS TAISYKLĖS YRA UAB “BITINŲ AVILYS” NUOSAVYBĖ. KOPIJUOTI IR PLATINTI DRAUDŽIAMA! VISI PAŽEIDIMAI SPRENDŽIAMI ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA.